ردیف شهرستان نام و نام خانوادگی سمت ملاحظات
1 باخرز سید مرتضی موسوی زارع معاون  
2 بجستان حسین اسدی معاون  
3 بردسکن ابراهیم قاسمپور معاون  
4 بینالود(طرقبه و شاندیز) یدا... بشکنی معاون  
5 بینالود(طرقبه و شاندیز) سید علی موسوی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  
6 تایباد حامد قربانی معاون  
7 تربت جام احمد شافعی معاون  
8 تربت حیدریه

 
- معاون سیاسی اجتماعی  
احسان کریمی معاون فنی و عمرانی  
- معاون برنامه ریزی  
9 جوین علی برغمدی معاون  
10 جغتای مرتضی محبی فر معاون  
11 چناران ولی قلیچی معاون  
12 خواف غلامحسن جنگی معاون  
13 خوشاب روح ا... سلطانیان معاون  
14 خلیل آباد سید مهدی عصمتی مقدم معاون  
15 درگز حسن کاظمی معاون  
16 داورزن علیرضا عبدالهی بید معاون  
17 قوچان

 
- معاون سیاسی  
- معاون فنی وعمرانی  
18 فیروزه ابوالفضل حکیم پور معاون  
19 فریمان جواد تیموری معاون  
20 رشتخوار محمدرضا رضایی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی  
21 زاوه داود کریمی معاون  
22 کلات شادان آراسته معاون  
23 کاشمر

 
مراد علی احمد زاده معاون سیاسی و اجتماعی  
مهدی برامکی معاون فنی و امور عمرانی  
24 گناباد محمدعلی جعفری معاون  
25 سبزوار

 
- معاون سیاسی و اجتماعی  
دکتراسماعیل نصر آبادی معاون فنی و عمرانی  
دکتر حسن پارسی پور معاون برنامه ریزی ، اداری و مالی  
26 سرخس حسین غریب معاون  
27 مه ولات مهدی عاشوری فر معاون  
28 مشهد

 
حیدر خوش نیت معاون سیاسی امنیتی اجتماعی  
احمد بنده ای معاون فنی و عمرانی  
راحله شریعت زاده معاون برنامه ریزی وتوسعه  
  نیشابور

 
حمید حقیقی معاون سیاسی  
ناصر عرب پور معاون فنی و امور عمرانی  
احمد بوژمهرانی معاون برنامه ریزی، اداری و مالی  
 

مدیر کل دفتر سیاسی
،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

مدیر کل دفتر سیاسی
،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی

دسترسی سریع
نظرسنجی