ردیف

شهرستان

نام و نام خانوادگی

سمت

ملاحظات

1

باخرز

سید مرتضی موسوی زارع

معاون

 

2

بجستان

حسین اسدی بالفروش

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

مجید اکبری

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

3

بردسکن

ابراهیم قاسمپور

معاون

 

4

بینالود(طرقبه و شاندیز)

یدا... بشکنی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

بینالود(طرقبه و شاندیز)

سید علی موسوی

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

5

تایباد

-

معاون

 

6

تربت جام

-

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

حسن کاظمی

معاون برنامه ریزی و توسعه

 

 

 

-

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی

 

7

تربت حیدریه
 

محمد ابراهیم داودیان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

احسان کریمی

معاون فنی و عمرانی

 

امیر جعفرزادگان

معاون برنامه ریزی و توسعه

 

8

جوین

علی برغمدی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

-

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

9

جغتای

مرتضی محبی فر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

-

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

10

چناران

ولی قلیچی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

-

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

11

خواف

غلامحسن جنگی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

-

معاون برنامه ریزی و توسعه

 

-

معاون فنی و امور عمرانی

 

12

خوشاب

روح ا... سلطانیان

معاون

 

13

خلیل آباد

سید مهدی عصمتی مقدم

معاون

 

14

درگز

علی فراهی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

-

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

15

داورزن

علیرضا عبدالهی بید

معاون

 

16

قوچان
 

-

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

-

معاون فنی وعمرانی

 

-

معاون برنامه ریزی و توسعه

 

17

فیروزه

ابوالفضل حکیم پور

معاون

 

18

فریمان

جواد تیموری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

-

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

19

رشتخوار

محمدرضا رضایی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

-

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

20

زاوه

داود کریمی

معاون

 

21

کلات

شادان آراسته

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

ابوالفتح لشکری کلات

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

22

کاشمر
 

مراد علی احمد زاده

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

مهدی نایه در

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

23

گناباد

محمدعلی جعفری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

-

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

24

سبزوار
 

علی جزندری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

دکتراسماعیل نصر آبادی

معاون فنی و عمرانی

 

-

معاون برنامه ریزی و توسعه

 

25

سرخس

حسین غریب

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

-

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

26

مه ولات

مهدی عاشوری فر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 

-

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

 

27

مشهد
 

حیدر خوش نیت

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی

 

احمد بنده ای

معاون فنی و عمرانی

 

راحله شریعت زاده

معاون برنامه ریزی وتوسعه

 

28

نیشابور
 

حمید حقیقی

معاون سیاسی

 

ناصر عرب پور

معاون فنی و امور عمرانی

 

احمد بوژمهرانی

معاون برنامه ریزی و توسعه

 

         
         
         
         
         
         
         
         
     
         
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
         
         
         
         
         
         
     
         
         
     
     
         
         
         
     
     
         
     
     

مدیر کل دفتر سیاسی
،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

مدیر کل دفتر سیاسی
،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی

دسترسی سریع
نظرسنجی