ردیف شهرستان نام و نام خانوادگی سمت ملاحظات
1 باخرز سید مرتضی موسوی زارع معاون  
2 بجستان حسین اسدی بالفروش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  
3 بردسکن ابراهیم قاسم پور معاون  
4 بینالود(طرقبه و شاندیز) یدا... بشکنی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  
5 بینالود(طرقبه و شاندیز) سید علی موسوی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  
6 تایباد حامد قربانی معاون  
7 تربت جام احمد شافعی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  
حسن کاظمی معاون برنامه ریزی و توسعه  
8 تربت حیدریه

 
محمد ابراهیم داودیان معاون سیاسی اجتماعی  
احسان کریمی معاون فنی و عمرانی  
- معاون برنامه ریزی و توسعه  
9 جوین علی برغمدی معاون  
10 جغتای مرتضی محبی فر معاون  
11 چناران ولی قلیچی معاون  
12 خواف غلامحسن جنگی معاون  
13 خوشاب روح ا... سلطانیان معاون  
14 خلیل آباد سید مهدی عصمتی مقدم معاون  
15 درگز علی فراهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  
16 داورزن علیرضا عبدالهی بید معاون  
17 قوچان

 
- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  
- معاون فنی وعمرانی  
18 فیروزه ابوالفضل حکیم پور معاون  
19 فریمان جواد تیموری معاون  
20 رشتخوار محمدرضا رضایی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی  
21 زاوه داود کریمی معاون  
22 کلات شادان آراسته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  
23 کاشمر

 
مراد علی احمد زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  
مهدی برامکی معاون فنی و امور عمرانی  
24 گناباد محمدعلی جعفری معاون  
25 سبزوار

 
علی جزندری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  
دکتراسماعیل نصر آبادی معاون فنی و عمرانی  
- معاون برنامه ریزی ، اداری و مالی  
26 سرخس حسین غریب معاون  
27 مه ولات مهدی عاشوری فر معاون  
28 مشهد

 
حیدر خوش نیت معاون سیاسی، امنیتی اجتماعی  
احمد بنده ای معاون فنی و عمرانی  
راحله شریعت زاده معاون برنامه ریزی و توسعه  
  نیشابور

 
حمید حقیقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  
ناصر عرب پور معاون فنی و امور عمرانی  
احمد بوژمهرانی معاون برنامه ریزی، اداری و مالی  
 

مدیر کل دفتر سیاسی
،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

مدیر کل دفتر سیاسی
،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی

دسترسی سریع
نظرسنجی