همکاران دفتر سیاسی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن داخلی سمت
1 احمد قربانی 2105 مدیرکل
2 مسلم ساقی 2104 معاون سیاسی
3 مصطفی محمدی 2105 مسئول دفتر
4 مهدی منصوری 2118 رئیس گروه سیاسی
5 فاطمه بارانی خالص 2116 مسئول دبیرخانه انتصابات
6 احمد قوسیان مقدم 2106 مسئول دبیرخانه کمیسیون کارگری
7 مهسا ادیبی 2106 مسئول دبیرخانه کمیسیون دانشجویی
8 سعیده شکورزاده 2106 کارشناس سیاسی
       9    محمد صاحبی 2107 مسئول دبیرخانه ماده 10 احزاب
10 علی اشراقی 2107 کارشناس سیاسی
11 احمد اکبرزاده 2133 کارشناس انتخابات
12 امان الله خدمتگزار 2134 کارشناس انتخابات
31 حمید رضا اعظم 2113-2223 کارشناس انتخابات
14 علی قره باغی 2119 مسئول دبیرخانه کمیسیون اقوام و مذاهب
15 ابوالفضل زنده دل 2119 کارشناس سیاسی
16 هادی خوش افتخار 2117 کارشناس سیاسی
17         عباس رضازاده 2117 کارشناس سیاسی
18 محمد صالح نیا 2109 کارشناس سیاسی
19 محمدرضا قوامی 2108 رئیس گروه تقسیمات
20 سید جواد احمدی 2108 کارشناس تقسیمات
21 سید مجید حسینی 20 همکار
22 ماشالله حسن پور 20 همکار
23 سجاد خیبری 20 همکار
 

مدیر کل دفتر سیاسی
،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

مدیر کل دفتر سیاسی
،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی

دسترسی سریع
نظرسنجی