جدول تقسیمات استان خراسان رضوی-مرداد 1391
(ایجاد شهرستان داورزن به موجب مصوبه 65644/ت47660ه مورخ1391/4/7) (ایجاد شهرستان صالح آباد به موجب مصوبه شماره94132/ت55040هـ مورخ 17/7/1397)
ردیف شهرستان مرکز تعداد بخش بخش مرکزبخش تعداد دهستان دهستان مرکزدهستان تعداد شهر شهر ف ویژه
1 بجستان بجستان 2 مرکزی بجستان 2 بجستان مزار 2 بجستان  
جزین زین آباد  
یونسی یونسی 2 یونسی یونسی یونسی  
سردق سردق  
2 بردسکن بردسکن 3 مرکزی بردسکن 2 کنار شهر شفیع آباد 3 بردسکن  
کوهپایه کبودان  
انابد انابد 2 درونه درونه    
صحرا انابد انابد
شهرآباد شهر آباد   شهرآباد شهر آباد شهرآباد  
2 جلگه رکن آباد  
3 باخرز   2     2 مالین باخرز 1 باخرز  
  مرکزی باخرز دشت ارزنه ارزنه    
  بالاولایت قلعه نو 2 بالاولایت قلعه نو    
        اشتین همت آباد    
4 تایباد تایباد 2 مرکزی تایباد 2 پایین ولایت کاریز 3 کاریز  
کرات کرات تایباد  
میان ولایت مشهد ریزه 2 دشت تایباد مشهد ریزه مشهدریزه  
 
2 کوه سنگی حسینی    
 
5  فیروزه فیروزه 2 تخت جلگه فیروزه 2 فیروزه قالیباف سفلی 2 فیروزه  
تخت جلگه بزقوچان  
طاغنکوه همت آباد 2 طاغنکوه شمالی همت آباد همت آباد  
طاغنکوه جنوبی گرماب  
6 تربت جام تربت جام 4 مرکزی تربت جام 3 جامرود چشمه گل 6    
جلگه موسی آباد موسی آباد تربت جام
میان جام اسماعیل آبادگرجی  
پائین جام سمیع آباد 2 زام سمیع آباد سمیع آباد  
گل بانو علی آباد  
بوژگان نیل آباد 2 دشت جام احمد آباد صولت احمد آباد صولت  
هریرود دولت آباد نیل شهر  
نصر آباد نصر آباد 2 بالاجام نصر آباد نصر آباد  
کاریزان کاریز نو  
7 تربت حیدریه تربت حیدریه 4 مرکزی تربت حیدریه 2 بالا ولایت منظر 4 تربت حیدریه  
پائین ولایت بوری آباد  
بایگ بایگ 2 بایگ بایگ بایگ  
جلگه رخ رباط سنگ 3 بالا رخ سرهنگ   ویژه
پائین رخ نسر  
میان رخ رباط سنگ رباط سنگ
کدکن کدکن 2 رقیچه رقیچه  
کدکن کدکن کدکن
8 جغتای جغتای 2 مرکزی جغتای 2 جغتای ابوچناری 2 جغتای  
دستوران دستوران  
هلالی ریواده 2 میان جوین ریواده ریواده  
پایین جوین فراشیان  
9 جوین نقاب 2 مرکزی نقاب 2 بالا جوین نقاب 2 نقاب  
پیراکوه یرغمد  
عطاملک حکم آباد 2 حکم آباد حکم آباد حکم آباد  
زرین بداغ آباد  
10 چناران چناران 2 مرکزی چناران 3 بق مچ بق مچ 3    
چناران خیر آباد چناران
رادکان رادکان  
گلبهار محسن آباد طاهری 2 بیزکی محسن آباد طاهری گلبهار  
گلمکان گلمکان گلمکان
11 خلیل آباد خلیل آباد 2 مرکزی خلیل آباد 2 رستاق ابراهیم آباد 2    
حومه نصر آباد خلیل آباد
ششطراز کندر 2 ششطراز کندر کندر  
کویر سعدالدین  
12 خواف خواف 4 مرکزی خواف 2 میان خواف خرگرد 5 خواف  
نشتیفان نشتیفان نشتیفان  
جلگه زوزن قاسم آباد 2 زوزن زوزن قاسم آباد  
کیبر ابراهیمی  
سنگان سنگان 2 بستان نیاز آباد    
پائین خواف سنگان سنگان
سلامی سلامی 2 بالاخواف چمن آباد    
سلامی سلامی سلامی
13 داورزن داورزن 2.00 مرکزی داورزن 2 مزینان داورزن 1 داورزن  
گاه صدخرو  
باشتین ریوند 2 باشتین ریوند      
مهر مهر  
14 درگز درگز 4 مرکزی درگز 1 تکاب خاخیان 4 درگز  
چاپشلو چاپشلو 2 قره باشلو چاپشلو چاپشلو  
میان کوه کبکان  
لطف آباد لطف آباد 2 دیباج شیلگان لطف آباد  
زنگلانلو شمسی خانه  
نوخندان نوخندان 2 درونگر شیخها نوخندان  
شهرستانه برج قلعه  
15 رشتخوار رشتخوار 2 مرکزی رشتخوار 2 آستانه باسفر 2    
رشتخوار حسین آباد رشتخوار
جنگل جنگل 2 جنگل جنگل جنگل  
شعبه شعبه  
      2 مرکزی   3 رباط جز رباط جز 2    
      سلطان آباد سلطان اباد سلطان آباد  
16 خوشاب سلطان آباد طبس شم آباد    
      مشکان   2 یام دره یام    
      مشکان مشکان مشکان  
17 زاوه دولت آباد 2 مرکزی دولت آباد 2 صفائیه دولت آباد 1 دولت آباد  
  زاوه کاریزک ناگهانی  
سلیمان   2 ساق قلعه آقاحسن    
چخماق سلیمان چخماق    
18 سبزوار سبزوار 3 مرکزی سبزوار 4 رباط رباط سرپوش 3   ویژه
قصبه شرقی ایزی  
کراب بلاش آباد  
قصبه غربی خسرو گرد سبزوار
روداب روداب 3 خواشد بجدن  
فروغن روداب روداب
کوه همائی لجنورد  
ششتمد ششتمد 4 بیهق ششتمد ششتمد
تکاب کوه میش تندک  
ربع شامات قلعه میدان  
شامکان شامکان  
19 سرخس سرخس 2 مرکزی سرخس 3 تجن سنگر 2    
خانگیران گنبدلی  
سرخس کندکلی سرخس
مرزداران مزداوند 3 پل خاتون پسکمر    
گل بی بی بزنگان  
مرزداران مزداوند مزداوند
20 صالح آباد صالح آباد 2 مرکزی صالح آباد 3 باغ کشمیر نعتو 1  
صالح آباد اسمعیل آباد صالح آباد
قلعه حمام جعفریه  
جنت آباد جنت آباد 2 جنت آباد جنت آباد    
استای کاریزکهندل    
21 طرقبه و شاندیز طرقبه 2 شاندیز شاندیز 2 شاندیز ارچنگ 2 شاندیز  
ابرده ابرده علیا  
طرقبه طرقبه 2 جاغرق جاغرق    
طرقبه حصار گلستان طرقبه
22 فریمان فریمان 2 مرکزی فریمان 3 بالا بند زرکک 4 فریمان  
سنگ بست سنگ بست  
فریمان فرهاد گرد فرهادگرد  
قلندر آباد قلندرآباد 2 سفید سنگ سفید سنگ سفید سنگ  
قلندر آباد قلندر آباد قلندر آباد  
23 قوچان قوچان 2 مرکزی قوچان 4 دوغائی آلماجق 2 قوچان  
سودلانه علی آباد  
شیرین دره مزرج  
قوچان عتیق شهر کهنه  
باجگیران باجگیران 1 دولتخانه امامقلی باجگیران  
24 کاشمر کاشمر 2 مرکزی کاشمر 2 بالاولایت قلعه بالا 2 کاشمر  
پائین ولایت کسرینه  
کوهسرخ ریوش 3 بررود طرق    
برکوه ریوش ریوش
تکاب اوندر  
25 کلات کلات 2 مرکزی کلات 2 کبود گنبد جلیل آباد 2 کلات  
هزار مسجد حسن آباد  
زاوین شهرزو 2 پساکوه امیرآباد    
زاوین شهرزو شهرزو
26 گناباد گناباد 2 مرکزی گناباد 2 پس کلوت بیمرغ 3 بیدخت  
حومه بیلند گناباد  
کاخک کاخک 2 زیبد زیبد    
کاخک مرغش کاخک
27 مشهد مشهد 3 مرکزی مشهد 6 تبادکان فاز 3 مشهد ویژه
درزآب گوارشک  
طوس کاظم آباد  
کارده کارده نو  
کنویست کنویست  
میان ولایت عسگریه  
احمد آباد ملک آباد 2 پیوه ژن امام تقی  
سرجام ملک آباد ملک آباد
رضویه رضویه 3 آبروان آبروان  
پائین ولایت کلاته منار  
میامی رضویه رضویه
28 مه ولات فیض آباد 2 مرکزی فیض آباد 2 مه ولات جنوبی مهنه 2    
حومه عبدل آباد فیض آباد
شادمهر شادمهر 2 مه ولات شمالی دوغ آباد    
ازغند شادمهر شادمهر
29 نیشابور نیشابور 4 مرکزی نیشابور 5 دربقاضی خوجان 7   ویژه
بینالود کلاته ممدجان  
فضل ابوسعدی نیشابور
مازول قطن آباد بار
ریوند شادمهرک  
زبر خان قدمگاه 3 اردوغش ساحل برج خرو
اسحق آباد اسحق آباد  
زبرخان قدمگاه درود-قدمگاه
سرولایت چکنه 2 برزنون برزنون چکنه
سرولایت عبدالله گیو  
میان جلگه عشق آباد 3 بلهرات گلبوی سفلی  
عشق آباد عشق آباد عشق آباد
غزالی فدیشه  
  جمع   71     165     76    
 
 
                                                                  جمعیت 95
ردیف استان/شهرستان/روستا خانوار کل جمعیت کل جمعیت مرد جمعیت زن  
1 تایباد 30,718 117,564 60,007 57,557  
2 تربت حیدریه 68,927 224,626 114,968 109,658  
3 تربت جام 71,802 267,671 135,477 132,194  
4 درگز 22,778 72,355 36,505 35,850  
5 سبزوار 95,553 306,310 153,187 153,123  
6 قوچان 52,851 174,495 88,656 85,839  
7 کاشمر 52,778 168,664 85,004 83,660  
8 گناباد 27,607 88,753 44,647 44,106  
9 مشهد 1,021,068 3,372,660 1,693,602 1,679,058  
10 نیشابور 142,545 451,780 227,133 224,647  
11 چناران 45,105 155,013 80,956 74,057  
12 خواف 36,399 138,972 70,328 68,644  
13 سرخس 26,932 97,519 49,813 47,706  
14 فریمان 28,641 99,001 50,044 48,957  
15 بردسکن 23,732 75,631 38,332 37,299  
16 رشتخوار 17,566 60,689 30,817 29,872  
17 کلات 10,708 36,237 18,405 17,832  
18 خلیل آباد 16,684 51,701 26,251 25,450  
19 مه ولات 15,844 51,409 26,027 25,382  
20 بجستان 10,011 31,207 15,683 15,524  
21 بینالود 21,861 69,640 35,980 33,660  
22 فیروزه 11,783 37,539 19,064 18,475  
23 جغتای 14,923 49,175 25,081 24,094  
24 زاوه 20,063 67,695 34,183 33,512  
25 جوین 16,738 54,488 27,632 26,856  
26 باخرز 15,525 54,615 27,580 27,035  
27 خوشاب 11,883 37,181 18,751 18,430  
28 داورزن 7,678 21,911 11,072 10,839  
  جمع 1,938,703 6,434,501 3,245,185 3,189,316  
 
 
پرجمعیت ترین شهرستان:مشهد3.372.588نفر
کمجمعیت ترین شهرستان :داورزن 21.911نفر
وسعت استان: 118851.3کیلومتر مربع
وسعت استان نسبت به کشور:1/7درصد
وسیع ترین شهرستان :سبزوار11.745کیلومتر مربع
ک.چکتری شهرستان:بینالود:1041کیلومتر مربع
 

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

دسترسی سریع
نظرسنجی