ردیف شهرستان نام و نام خانوادگی سمت
1 باخرز سید مرتضی موسوی زارع معاون
2 بجستان حسین اسدی بالفروش معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
مجید اکبری معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
3 بردسکن ابراهیم قاسمپور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
- معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
4 تایباد - معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
- معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی
5 تربت جام - معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
حسن کاظمی معاون  برنامه ریزی و توسعه
- معاون هماهنگی امور عمرانی
6 تربت حیدریه محمد ابراهیم داودیان معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
  معاون  برنامه ریزی و توسعه
احسان کریمی معاون هماهنگی امور عمرانی
7 جغتای مرتضی محبی فر معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
- معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
8 جوین علی برغمدی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
- معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
9 چناران ولی قلیچی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
- معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
10 خلیل آباد سید مهدی عصمتی مقدم معاون
11 خوشاب روح ا... سلطانیان معاون
12 خواف - معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
- معاون هماهنگی امور عمرانی
- معاون برنامه ریزی و توسعه
ردیف شهرستان نام و نام خانوادگی سمت
13 درگز علی فراهی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
- معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
14 داورزن علیرضا عبداللهی بید معاون
15 رشتخوار محمدرضا رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
مسعوداکبری باقرآباد معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
16 زاوه داود کریمی معاون
17 سبزوار علی جزندری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
حسین فیض آبادی معاون برنامه ریزی و توسعه
اسماعیل نصرآبادی معاون هماهنگی امور عمرانی
18 سرخس حسین غریب معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
- معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی
19 طرقبه و شاندیز یدا... بشکنی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
سید علی موسوی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
20 فریمان احمد اکبرزاده شادالو معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
- معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
21 قوچان - معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
حسن ریحانی معاون هماهنگی امور عمرانی
ابوالقاسم جوادی زیدانلو معاون برنامه ریزی و توسعه
22 فیروزه ابوالفضل حکیم پور معاون
23 کاشمر مرادعلی احمدزاده شهری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
مهدی نایه در معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی
24 کلات شادان آراسته معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
ابوالفتح لشکری کلات معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
ردیف شهرستان نام و نام خانوادگی سمت
25 گناباد محمدعلی جعفری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
جواد تیموری معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی
26 مه ولات مهدی عاشوری فر معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
- معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
27 مشهد حیدر خوش نیت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
راحله شریعت زاده معاون برنامه ریزی و توسعه
احمد بنده ئی معاون هماهنگی امور عمرانی
28 نیشابور حمید حقیقی سیاسی ،امنیتی و اجتماعی اجتماعی
عبدالناصر عرب پور معاون هماهنگی امور عمرانی
احمد بوژمهرانی معاون برنامه ریزی و توسعه
29 صالح آباد علی نصیریان معاون
 

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

دسترسی سریع
نظرسنجی