ردیف شهرستان نام و نام خانوادگی عنوان معاونت
1 باخرز - معاون
2 بجستان محمد رضا حجازی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
مجید اکبری معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
3 بردسکن مهدی عاشوری فر معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
مهدی عصمتی مقدم معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
4 تایباد عبدالرضا سپهری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
مهرداد کریم زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امورعمرانی
5 تربت جام حسن کاظمی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
- معاون  برنامه ریزی و توسعه
مهدی رجبی معاون هماهنگی امور عمرانی
6 تربت حیدریه        علی موسوی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
احسان کریمی معاون هماهنگی امور عمرانی
محمد رضا یوسفی معاون برنامه ریزی و توسعه
7 جغتای علی اکبر آزادواری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
علی دستورانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
8 جوین علی برغمدی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
ابوالفضل شاکری معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
9 چناران محسن مه آبادی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
علیرضا اکبری معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
10 خلیل آباد حسین حسینایی معاون
11 خوشاب روح الله سلطانیان معاون
12 خواف حسین اسدی بالفروش معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
احسان هنر خواه رودی معاون هماهنگی امور عمرانی
- معاون برنامه ریزی و توسعه
13 درگز علی فراهی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
محمد حنیف پور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی
14 داورزن محمود عباس نژاد معاون
15 رشتخوار محمد رضا رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
مسعود اکبری باقر آباد معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
16 زاوه داوود کریمی معاون
17 سبزوار اسماعیل نصرآبادی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
حسین فیض آبادی معاون برنامه ریزی و توسعه
حسین شاد معاون هماهنگی امور عمرانی
18 سرخس مهدی اردونی دوستی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
محسن بخشی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
19 طرقبه شاندیز یداله بشکنی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
حسین شیرافکن معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
20 فریمان احمد اکبرزاده معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
احمد فدایی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
21 قوچان عباس رضازاده معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
حسن ریحانی معاون هماهنگی امور عمرانی
ابوالقاسم جوادی معاون برنامه ریزی و توسعه
22 فیروزه علی گرمابی( سرپرست) معاون
23 کاشمر علی احمد زاده شهری معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
مهدی نایه در معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی
24 کلات شادان آراسته معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
ابوالفتح لشکری معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
25 گناباد قاسمعلی طالبی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
احمد سفری بیلندی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی
26 مه ولات مصطفی محمدی کلاته معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی
محمد جواد صفرنژاد معاون برنامه ریزی و امور عمرانی
27 مشهد احمد ریواده معاون سیاسی و اجتماعی
محمد رضا دانشورنیا معاون امنیتی و انتظامی
شکوه میرشاهی معاون برنامه ریزی و توسعه
برمکی( سرپرست) معاون هماهنگی امور عمرانی
28 نیشابور محمداسماعیل نصرآبادی(سرپرست) معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
اکرم مومن نژاد(سرپرست) معاون هماهنگی امور عمرانی
احمد بوژمهرانی معاون برنامه ریزی و توسعه
29 صالح آباد   معاون
 
 
 

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

محمد علی نبی پور
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
 

دسترسی سریع
نظرسنجی