گزیده آمار مشارکت مردم استان در انتخابات به شرح فایل پیوست می باشد؛
/ImageGallery/FCKUploadedImages/39/file/گزیده آمار مشارکت مردم در انتخابات.pdf

مدیر کل دفتر سیاسی
،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

مدیر کل دفتر سیاسی
،انتخابات و تقسیمات کشوری

احمد قربانی

دسترسی سریع
نظرسنجی