مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری
امیر فریدنیا
مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

    .

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 27/2/1395 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در اجرای مواد 54 و 57 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 4 ماده 3 مصوبه شماره 6643/206 مورخ 23/3/1390 شورای عالی اداری؛ «دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران» را به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب نمود که برای اجرا ابلاغ می شود.

وزیر کشور مسئول اجرای این مصوبه خواهد بود و مفاد آن، ناقض اختیارات قانونی وزیر کشور در خصوص انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران در اجرای قانون تقسیمات کشوری نمی باشد.

دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران

ماده 1- شرایط انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران:

وزارت کشور موظف است انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را بر اساس حداقل شرایط مندرج در جدول شماره 1 این دستورالعمل و تبصره های مربوط انجام دهد.

تبصره 1- مدارک تحصیلی پیش بینی شده برای انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران شامل مدرک تحصیلی پیش بینی شده برای کلیه مشاغل اختصاصی وزارت کشور بوده، که به استناد ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب خواهد رسید.

تبصره 2- تمامی افراد معرفی شده جهت انتخاب و انتصاب در پست های مذکور، موظف به گذراندن دوره های آموزشی توجیهی در بدو انتصاب و حین انتصاب، موضوع جدول شماره 1 این دستورالعمل می باشند.

تبصره 3- افرادی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل با هر مدرک تحصیلی، به سمت فرماندار و بخشدار منصوب شده اند، برای انتصاب در همان سطح از شرایط مندرج در جدول شماره 1 مستنثی خواهند بود. در صورت ارتقاء این افراد به سطوح فرمانداری و بالاتر، کسب تمامی شرایط ماده 1 این دستورالعمل الزامی می باشد.

تبصره 4- برای استفاده از کارشناسان سایر دستگاه های اجرایی، رعایت جدول شماره 1 و مفاد بند «الف» ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر 15 درصد سمت های مدیریت حرفه ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند»، الزامی می باشد.

جدول شماره (1): شرایط احراز انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران

(برای بزرگنمایی بیشتر بر روی عکس کلیک فرمایید)

 http://shenasname.ir/images/ax-khabar/jadval2.jpg

ماده 2- شایستگی های تخصصی فرماندارن و بخشداران:

احراز شایستگی های فرمانداران و بخشداران، متناسب با ماهیت و ویژگی های اختصاصی منطقه محل مأموریت، در قالب شایستگی های عمومی مدیران کشور و شایستگی های اختصاصی و تخصص های مورد نیاز، توسط وزارت کشور تهیه و تعیین می گردد.

تبصره- وزارت کشور موظف است به منظور احراز شایستگی های مذکور، اقدام به تشکیل کانون های ارزیابی نموده و یا از کانون های ارزیابی تأیید صلاحیت شده در این زمینه، استفاده نماید.

ماده 3- فرایند اجرایی انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران

1- معرفی فرد پیشنهادی برای تصدی پست فرماندار و بخشدار توسط استاندار، بر اساس مواد 5 و 6 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری.

تبصره- در صورت تفویض اختیار توسط وزیر کشور به استانداران، رعایت تمامی موارد و مراحل فوق توسط استانداری الزامی است.

2- احراز شرایط عمومی درج شده در جدول شماره 1، توسط معاونت توسعه مدیرتی و منابع (یا عناوین مشابه) وزارت کشور انجام می شود.

3- احراز شایستگی های فرماندارن و بخشداران متناسب با ماهیت و ویژگی های اختصاصی منطقه محل مأموریت توسط وزارت کشور و از طریق کانون های ارزیابی تخصصی صورت می پذیرد.

4- اخذ استعلام های لازم از مراجع قانونی ذیربط.

5- تهیه و صدور حکم انتخاب و انتصاب (در صورت تطابق کامل مستندات فرد معرفی شده با مفاد این دستورالعمل)، طبق مقررات مربوط.

6- دوره خدمت در پست های فرماندار و بخشدار 4 سال می باشد و وزارت کشور می تواند این دوره را بعد از 4 سال با رعایت شرایط ذکر شده و در صورت کسب موارد ذیل تمدید نماید:

1-6- کسب حداقل میانگین 85% امتیاز ارزشیابی عملکرد سالانه شخص و واحد سازمانی در طول تصدی پست مدیریت.

2-6- طی دوره های آموزشی تعیین شده برای سطوح فرماندار و بخشدار مورد تصدی.

3-6- پیشنهاد مدیر بلافصل و تأیید مقام مافوق وی.

ماده 4- این دستورالعمل در 4 ماده و 6 تبصره تدوین شده و وزیر کشور مسئول حسن اجرای آن می باشد. گزارش ادواری اجرای مصوبه نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شورای عالی اداری ارائه می شود.

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان