جدول سطح بندی جمعیت شهری و روستایی شهرستانها - (سرشماری سال 95)  
 
ردیف شهرستان جمعیت شهرستان جمعیت  روستایی جمعیت شهری بخش مرکز بخش شهر دهستان مرکز دهستان  
1 بردسکن 75631 39129 36502 مرکزی بردسکن بردسکن کنار شهر شفیع آباد  
کوهپایه کبودان  
انابد انابد انابد درونه درونه  
صحرا انابد  
شهر آباد شهر آباد شهر آباد جلگه رکن آباد  
شهر آباد شهر آباد  
2 بجستان 31207 16040 15167 مرکزی بجستان بجستان بجستان مزار  
جزین زین آباد  
یونسی یونسی یونسی یونسی یونسی  
سردق سردق  
3 با خرز 54615 45571 9044 مرکزی باخرز باخرز مالین باخرز  
دشت ارزنه ارزنه  
بالا ولایت قلعه نو قلعه نو علیا بالا ولایت قلعه نو علیا  
اشتین همت آباد  
4 بینالود 69638 34653 34985 شاندیز شاندیز شاندیز شاندیز ارچنگ  
ابرده ابرده علیا  
طرقبه طرقبه طرقبه جاغرق جاغرق  
طرقبه حصارگلستان  
5 تایباد 117562 39793 77769 مرکزی تایباد تایباد کرات کرات  
کاریز پایین ولایت کاریز  
میان ولایت مشهد ریزه مشهد ریزه دشت تایباد مشهد ریزه  
  کوهسنگی حسینی  
6 تربت جام 224245 99022 125223 بوژگان نیل آباد احمد آباد صولت دشت جام احمد آباد صولت  
نیل شهر هریرود دولت آباد  
پایین جام سمیع آباد سمیع آباد زام سمیع آباد  
  گل بانو علی آباد  
مرکزی تربت جام تربت جام جامرود چشمه گل  
  جلگه موسی آباد موسی آباد  
  میان جام اسماعیل آباد گرجی  
نصر آباد نصر آباد نصر آباد بالا جام نصر آباد  
  کاریزان کاریز نو  
7 تربت حیدریه 224574 75740 148834 بایک بایک بایک بایک بایک  
جلگه رخ رباط سنگ رباط سنگ بالا رخ سرهنگ  
پایین رخ نسر  
میان رخ رباط سنگ  
کدکن کدکن کدکن رقیچه رقیچه  
کدکن کدکن  
مرکزی تربت حیدریه تربت حیدریه بالا ولایت منظر  
پایین ولایت بوری آباد  
8 جغتای 49175 37460 11715 مرکزی جغتای جغتای دستوران دستوران  
جغتای ابوچناری  
هلالی ریواده ریواده پایین جوین فراشیان  
میان جوین ریواده  
9 جوین 54290 54290 14783 عطا ملک حکم آباد   حکم آباد حکم آباد  
زرین بداغ آباد  
مرکزی نقاب نقاب بالا جوین نقاب  
پیراکوه برغمد  
10 خلیل آباد 51701     ششطراز کندر کندر ششطراز کندر  
کویر سعد الدین  
مرکزی خلیل آباد خلیل آباد رستاق ابراهیم آباد  
حومه نصر آباد  
11 چناران 154902 55773 99129 گلبهار محسن آباد گلبهار بیزکی محسن آباد  
گلمکان گلمکان گلمکان  
مرکزی چناران چناران بق مچ بق مچ  
چناران خیر اباد  
رادکان رادکان  
12 خواف 138972 71464 67508 جلگه زوزن قاسم آباد قاسم آباد کیبر ابراهیمی  
زوزن زوزن  
سلامی سلامی سلامی سلامی سلامی  
بالا خواف چمن آباد  
سنگان سنگان سنگان بستان نیاز آباد  
پایین خواف سنگان  
مرکزی خواف نشتیفان نشتیفان نشتیفان  
خواف میان خواف خرگرد  
13 درگز 72355 28720 42635 چاپشلو چاپشلو چاپشلو قره باشلو چاپشلو  
میان کوه کبکان  
لطف آباد لطف آباد لطف آباد دیباج شیلگان  
زنگلانلو شمسی آباد  
مرکزی درگز درگز تکاب خاخیان  
نوخندان نوخندان نوخندان درونگر شیخها  
شهرستانه برج قلعه  
14 داور زن 21911 19167 2744 مرکزی داورزن داورزن مزینان داور زن  
گاه صد خرو  
باشتین ریوند   باشتین ریوند  
مهر مهر  
15 رشتخوار 60689 46525 14164 جنگل جنگل جنگل شعبه شعبه  
جنگل جنگل  
مرکزی رشتخوار رشتخوار آستانه با سفر  
رشتخوار حسین آباد  
16 زاوه 67691 56582 11109 سلیمان چخماق چخماق سلیمان چخماق  
ساق قلعه آقا حسن  
مرکزی دولت آباد دولت آباد صفائیه دولت اباد  
زاوه کاریزک ناگهانی  
17 زبر خان 56635 34373 22262 مرکزی خرو خرو زبر خان قدمگاه  
قدمگاه اردغش ساحل برج  
درود  
اسحاق آباد اسحاق آباد   اسحاق آباد اسحاق آباد  
حشمتیه حشمتیه  
18 خوشاب 37181 22739 12942 مشکان مشکان مشکان  یام  یام  
مشکان مشکان  
مرکزی سلطان اباد سلطان آباد رباط جز رباط جز  
سلطان آباد سلطان اباد  
  نوده انقلاب نوده انقلاب نوده انقلاب طبس شم اباد  
  نوده انقلاب چرو  
19 سرخس 97518 54098 43420 مرز داران مزداوند مزداوند مرزداران مزداوند  
گل بی بی بزنگان  
پل خاتون پس کمر  
مرکزی سرخس سرخس خانگیران گنبد لی  
سرخس کن دکلی  
تجن سنگر  
20 سبزوار 282048 34320 247728 روداب رودآب رود آب فروغن رودآب  
کوه همائی اجنورد  
خواشد بجدن  
مرکزی سبزوار سبزوار کراب بلاش آباد  
رباط رباط سرپوش  
قصبه شرقی ایزی  
قصبه غربی خسرو گرد  
21 ششتمد 24261 21153 3108 مرکزی ششتمد   بیهق ششتمد  
تکاب کوه میش تندک  
شامکان شامکان   شامکان شامکان  
ربع شامات قلعه میدان  
22 فریمان 99001 40035 58966 قلندر آباد قلندر آباد سفید سنگ سفید سنگ سفید سنگ  
قلندر آباد قلندر آباد قلندر آباد  
مرکزی فریمان   سنگ بست سنگ بست  
فریمان فریمان فرهاد گرد  
فرهاد گرد بالا بند زرکک  
23 قوچان 174493 72295 102198 باجگیران باجگیران باجگیران دولتخانه امام قلی  
مرکزی قوچان قوچان دوغائی آلما جق  
سودلانه علی آباد  
قوجان عتیق شهر کهنه  
شیرین دره مزرج  
24 کاشمر 143650 41368 102282 مرکزی کاشمر کاشمر بالا ولایت قوژد  
پایین ولایت کسرینه  
فرح دشت قلعه بالا   رزق آباد رزق آباد  
قلعه بالا قلعه بالا  
25 کلات 36237 24805 11432 زاوین شهرزو  زو پساکوه امیر آباد  
زاوین شهر زو  
مرکزی کلات کلات کبود گنبد جلیل آباد  
هزار مسجد حسن آباد  
26 کوهسرخ 25014 19327 5687 مرکزی ریوش ریوش بر کوه ایور  
کوه سفید تولا  
بررود طرق   تکاب اوندر  
بررود طرق  
27 گناباد 88753 37854 50899 کاخک کاخک کاخک زیبد زیبد  
کاخک مرغش  
مرکزی گناباد بیدخت پس کلوت بیمرغ  
گناباد حومه بیلند  
28 مه ولات 51409 29464 21945 شادمهر شادمهر شادمهر مه ولات شمالی دوغ آباد  
ازغند شادمهر  
مرکزی فیض آباد فیض آباد حومه عبدل آباد  
مه ولات جنوبی مهنه  
29 مشهد 3372588 360468 3012090 احمد آباد ملک آباد ملک آباد پیوه ژن امام تقی  
سرجام ملک آباد  
رضویه رضویه رضویه آبروان آبروان  
پایین ولایت کلاته منار  
میامی رضویه  
      درز آب گوارشک  
طوس کاظم اباد  
کارده کارده نو  
کنویست کنویست  
میان ولایت عسگریه  
30 نیشابور   123620 271514 سرولایت چکنه چکنه سرولایت عبد الله گیو  
برزنون برزنون  
مرکزی نیشابور نیشابور دربقاضی خوجان  
  فضل ابوسعیدی  
بار مازول قطن آباد  
  ریوند شاد مهرک  
  بینالود کلاته محمد جان  
میان جلگه عشق آباد عشق آباد عشق آباد عشق آباد  
  بلهرات گلبوی سفلی  
31 فیروزه 37539 30381 7158 طاغنکوه همت آباد همت آباد طاغنکوه شمالی همت آباد  
طاغنکوه جنوبی گرماب  
مرکزی مرکزی فیروزه فیروزه قالیباف سفلی  
تخت جلگه بز قوجان  
32 صالح اباد 43426 34801 8625 مرکزی صالح آباد صالح آباد باغ کشمیر نعتو  
صالح آباد اسمعیل آباد  
قلعه حمام جعفریه  
جنت اباد جنت آباد جنت آباد جنت آباد  
استای کاریز کهندل  
 
 
سید مهد موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
سید مهد موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

دسترسی سریع
نظرسنجی