لیست فرمانداران استان خراسان رضوی

ردیف شهرستان نام و نام خانوادگی سمت
1 باخرز احمد شافعی فرماندار
2 بجستان حسین ابراهیمی کردیانی فرماندار
3 بردسکن مجتبی شاکری فرماندار
4 تایباد محسن سیاح فرماندار
5 تربت حیدریه علی رستمی معاون استاندار و فرماندار
6 تربت جام مرتضی حمیدی فرماندار
7 جغتای مرتضی محبی فر فرماندار
8 جوین حسین جمشیدی فرماندار
9 چناران حمید انصاری فرد فرماندار
10 خلیل آباد ابراهیم قاسمپور فرماندار
11 خواف حسین سنجرانی فرماندار
12 خوشاب امان الله خدمتگذار فرماندار
13 درگز علی فراهی فرماندار
14 داورزن حسین اسدالهی فرماندار
15 رشتخوار خالقداد عرب فرماندار
16 زاوه محمود صادقی فرماندار
17 سبزوار حسین شاد سرپرست فرمانداری
18 سرخس محمد رضا رجبی مقدم فرماندار
19 طرقبه شاندیز حسن حسینی فرماندار
20 فیروزه ابوالفضل حکیم پور فرماندار
21 فریمان عباسعلی صفایی فرماندار
22 قوچان عباس رضا زاده سرپست فرمانداری
23 کاشمر مسلم ساقی فرماندار
24 کلات مهدی ناصری فرماندار
25 گناباد حامد قربانی فرماندار
26 مشهد محمد رضا هاشمی معاون استاندار و فرماندار
27 مه ولات مسعود رنجبر فرماندار
28 نیشابور علیرضا قامتی معاون استاندار و فرماندار
29 صالح آباد ولی قلیچی فرماندار
30 کوهسرخ رضا رمضانی طرقی فرماندار
31 زبرخان سید یحیی سلیمانی سرپرست فرمانداری
32 ششتمد محمد کلاته سرپرست فرمانداری
 
 
 
 
 
 
 
سید مهد موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
سید مهد موسوی
 مدیر کل دفتر سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری

دسترسی سریع
نظرسنجی